Home


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/spolocnavizia.sk/spolocnavizia.sk/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1102
The Common Vision
Association of Safety Professionals
We invite you to the 7th International Conference OSH - INCOBOZ 2019

About us

The Common Vision
Safety first

The common vision was established as a professional grouping of legal and natural entities whose aim is to increase safety on construction sites. At present, we plan to bring together not only occupational safety experts on construction sites but also employers from a wide range of industries. At the meetings we organize or participate in, we offer opportunities to present good practice, legislation as well as discussion.

Activities

What are the activities ofthe common vision?

Professional seminars

In Construction - Coordination of work safety at construction sites, safe fall capture, evacuation of person, professional competence and others. Automotive - meetings of representatives of the automotive industry and occupational health and safety experts.

Odborné semináre

V stavebníctve - Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách, bezpečné zachytenie pádu, evakuácia osoby, odborné spôsobilosti a iné. Automotive - odborné stretnutia zástupcov automobilového priemyslu a odborníkov pre oblasť BOZP.

Viac informácií

Conferences

Since 2013, we have been organizing an international conference INCOBOZ (safe workplace) in Bojnice and a European seminar.

Konferencie

Od roku 2013 organizujeme v Bojniciach medzinárodnú konferenciu INCOBOZ s témou bezpečné pracovisko a európsky seminár podľa zamerania ročníka.

Viac informácií

Legislative activities

Commenting legislation e.g.: OSH Strategy 2016-2020, Amendment to Act 355/2007, Construction Decree No. 147/2013, Amendment to the Construction Act

Legislatívna činnosť

Pripomienkovanie legislatívy:
napr. Stratégia BOZP 2016-2020, novela zákona 355/2007, stavebná vyhláška číslo 147/2013, novela stavebného zákona

Viac informácií

Workshops

We organize many workshops e.g. the work of the OSH coordinator during the construction, the OSH coordination on construction sites, good practice in construction, safety and health at work, safety of technical equipment, market surveillance, etc.

Workshopy

Realizujeme mnohé workshopy:
napr. Činnosť koordinátora BOZP počas realizácie stavby, Koordinácia BOZP na stavbách, Dobrá prax vo výstavbe, BOZP od legislatívy po prax, Bezpečnosť technických zariadení, trhový dohľad, atď...

Viac informácií

International activities

Since 2013, we are a member of the "International Association of Safety Coordinators", which brings together national associations dealing with building safety coordination. Since 2016, we have been a member of the ISHCCO Executive Committee and ISHCCO for EU-OSHA.

Medzinárodné aktivity

Od roku 2013 sme členom „medzinárodnej asociácie koordinátorov bezpečnosti“, ktorá združuje národné asociácie zaoberajúcou sa koordináciou bezpečnosti na staveniskách. Od roku 2016 sme členom výkonného výboru a vyslancom ISHCCO pri EU-OSHA.

Viac informácií

Educational materials

The Common Vision Association also engages in the development of professional materials. We work with our partners and members to create educational videos and other materials.

Vzdelávacie materiály

Združenie Spoločná vízia sa zapája aj do tvorby odborných materiálov. Spolupracujeme s našimi partnermi a členmi pri tvorbe vzdelávacích videí a ďalších materiálov.

Viac informácií

Membership

Partners and members OF THE COMMON VISION

How to become a member, benefits of membership and more …

Timeline

Important Milestones OF THE COMMON VISION

2018-05-16
Incoboz 2018

Sixth year of the International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.

2018-03-16
General Assembly of ISHCCO

16. – 17.3. 2018, representatives of the Common Vision took part in the General Assembly of ISHCCO, which took place in Cyprus.

2017-11-06
Conference - Current safety issues

06 – 08 of November 2017, the members of the Common Vision took part in an international conference where they presented professional experience and experience from different areas of OSH.

2017-08-23
Change of Statutes

Extending the scope of association to other areas of occupational health and safety. By practice, we have found that other areas need to be addressed, so we have extended our reach to workplaces.

2017-08-04
General Assembly
2017-05-17
Incoboz 2017

Fifth International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.

2017-03-31
General Assembly of ISHCCO

31.3. – 1.4. 2017, representatives of the Common Vision took part in the ISHCCO General Assembly held in Copenhagen.

2016-06-03
General Assembly of ISHCCO

03 – 04 ofJune 2016, representatives of the Common Vision took part in the ISHCCO General Assembly held in Paris.

2016-05-18
Incoboz 2016
The fourth year of the International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.
2015-11-18
Conference - Current safety issues

18-20 November 2015, members of the Common Vision participated in an international conference presenting new trends and products in the area of OSH information systems

2015-05-20
Incoboz 2015

Third year of the International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.

2015-03-20
General Assembly of ISHCCO

20 – 21 March 2015, representatives of the Common Vision took part in the ISHCCO General Assembly held in Vienna.

2014-11-28
General Assembly
2014-11-19
Conference - Current safety issues

19 – 21 November 2014, members of the Common Vision took part in an international conference where they presented risk analysis systems at the site.

2014-05-21
Incoboz 2014

Second year of the International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.

2014-03-07
General Assembly of ISHCCO

07 – 08 of March 2014, representatives of the Common Vision took part in the ISHCCO General Assembly held in Birmingham.

2013-10-01
Sweden - exchange of good practice

Representatives of our association participated in the exchange of experience and good practice in Sweden.

2013-05-15
Incoboz 2013

First year of the International Conference on Occupational Safety and Health – INCOBOZ organized by the Common Vision.

2013-03-02
General Assembly of the ISHCCO

Representatives of the Common Vision took part in the General Assembly of the ISHCCO in Frankfurt, where the Common Vision Association was accepted as a member.

2013-02-03
Meeting with ISHCCO representatives

Representatives of the Common Vision met with members of the International Health and Safety Construction Coordinators Organization (ISHCCO) in Prague and discussed the terms of membership in the Association.

2013-01-31
Workshop "Safety Coordinator Activities During Construction"

The workshop was focused on the exchange of good practice in the field of construction and the work of the OSH coordinator. The workshop was attended by representatives of the Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the SR, the National Labor Inspectorate and members of the Association.

2012-05-31
Establishment of a civic association The Common Vision

The Common Vision was created based on the need to have an association in Slovakia which is actively involved in solving the issues of coordination and health and safety at construction sites.

Address

Where can you find us?