Meranie teploty na pracovisku počas pandémie

 Meranie teploty na pracovisku

  1. Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore.
  2. Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít.
  3. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom.
  4. Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera.
  5. Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu.

Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:

  1. zvýšená telesná teplota (nad 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.
  2. V prípade zvýšenej nameranej teploty do 37,9 °C odporúčame v pravidelných intervaloch 1 x za hodinu skontrolovať telesnú teplotu, či nedochádza k jej zvýšeniu.
  3. telesná teplota 38°C a viac: v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112 alebo 155.

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená zvýšená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási priamemu nadriadenému pracoviska.

Vypracoval: BOZPO, s.r.o., Pracovná zdravotná služba