Workshop 27.10.2016 - Dobrá prax výstavba

Dňa 27.10. sa v sídle spoločnosti BOZPO, konalo stretnutie odborníkov v oblasti bezpečnosti práce Workshop dobrá prax výstavba.

Program workshopu:
– Otvorenie workshopu a info o Systéme riadenia BOZP od prípravnej po realizačnú fázu výstavby v rámci nových investícií, Ing. J. Donič, predseda o. z. Spoločná vízia
– Aktivity a činnosti SV, o. z., Ing. M. Foltín
– Aktuálny stav BOZP a jeho budúcnosť v SR, Ing. T. Paceková, MPSVaR SR
– Legislatívne požiadavky pre činnosti vykonávané banským spôsobom na staveniskách, Ing. B. Néč, OBÚ
– Spoločné a prevzaté staveniská, Mgr. M. Bednárová, Inšpektorát práce Trenčín
– Stav BOZP na staveniskách z pohľadu IP, Ing. R. Jurašík, Inšpektorát práce Trenčín
– Testery drog, p. Kačer, Lindrowe
– Aktivity a činnosti Společná vize ČR
– Problematika prác vo výškach, Bc. O. Kováč, BOZPO, s.r.o.
– Kolektívne zabezpečenie prác vo výškch – praktické ukážky, p. Plaisant, DIMOS