ZSPS Medzirezortné pripomienkovanie: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Dátum: 5.12.2018

Naše združenie pripomienkovalo pre Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. týkajúce sa oblastí: pre MPSVaR k bodu 2. Odborná spôsobilosť pri vydávaní osvedčení , pre MZ SR k bodu4. Schvaľovacie konanie vs. oznamovacia povinnosť, k bodu 5. Zjednodušenie procesu schvaľovania prevádzok, ktoré už boli raz RÚZ schválené, k bodu 6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska od RÚVZ, k bodu 7. Prevádzkový poriadok, k bodu 11. Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, k bodu 12. Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách  na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, k bodu 16. Povinnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby. 

Dokument na stiahnutie TU.