Pracované stretnutie Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bruseli

Dňa 20.3.2018 sa zástupca za o.z. Spoločná vízia p. Ivan Pekár, zúčastnil  pracovaného stretnutia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bruseli, kde bola predstavená nová Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: ,,Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“

Ciele kampane:

  • zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť bežné nedorozumenia;
  • podporiť posúdenie rizík poskytnutím informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov so zameraním najmä na:
    • eliminovanie alebo nahradenie nebezpečných látok na pracovisku,
    • hierarchiu preventívnych opatrení (t. j. postupovanie podľa hierarchie uvedenej v legislatíve, aby boli vždy vybrané tie najúčinnejšie druhy opatrení);
  • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na pracovisku podporou výmeny osvedčených postupov. Agentúra EU-OSHA je signatárom dohovoru, ktorý nadväzuje na Plán pre karcinogény v EÚ;
  • zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami, ktorí sú vystavení vyššej miere rizika, a to poskytovaním cielených informácií, ako aj príkladov osvedčených postupov; Riziká môžu byť vyššie z dôvodu, že títo pracovníci sú neskúsení, neinformovaní alebo fyzicky slabší, alebo že často menia zamestnanie alebo pracujú v sektoroch s nedostatočnou informovanosťou o tejto problematike, alebo z dôvodu vyššej alebo odlišnej fyziologickej citlivosti (napr. v prípade mladých učňov alebo odlišností medzi mužmi a ženami).
  • zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu pracovníkov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti.